Regulamin uczestnictwa w zajęciach ZTW REBELIA

  1. Zapisy i castingi dla początkujących w poszczególnych grupach zespołu są organizowane na początku roku szkolnego. W trakcie roku szkolnego po bezpośrednim uzgodnieniu z instruktorem – jeżeli są wolne miejsca.
  2. Przy rozpoczęciu nowego roku w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby kontynuujące naukę. Chęć kontynuowania nauki należy zgłosić w ciągu pierwszych 10 dni roku szkolnego. Brak takiego zgłoszenia uznany będzie za rezygnację, a w tak powstałe miejsce zostanie przyjęta inna osoba.
  3. Przy zapisach rodzic/opiekun  jest  zobowiązany zapoznać się z regulaminem, oraz do pisemnego wyrażenia zgody (w formie oświadczenia - druk u instruktora) na udział dziecka w zajęciach i opłacanie comiesięcznej składki.
  4. O rezygnacji należy bezzwłocznie powiadomić instruktora, najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca, celem zaprzestania naliczania składki.
  5. Rodzic/opiekun  jest zobowiązany poinformować instruktora o problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na możliwość bezpiecznego uczestniczenia dziecka w treningach.
  6. Członkowie grup pokazowych mają bezwzględny obowiązek uczestniczenia w występach. Nieuzasadniona bądź niezapowiedziana nieobecność będzie traktowana jako rezygnacja z członkostwa w zespole. To samo dotyczy nieopłacania składek miesięcznych.
  7. Tancerz z grupy pokazowej ma obowiązek dbania o kostium i wizerunek sceniczny. Za zniszczone lub zagubione kostiumy będące własnością SAPiK, odpowiadają finansowo rodzice uczestników.
  8. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni ubiór i zmiana obuwia.

~ Jarmila Góra

"Edukacja poprzez taniec, to próba otworzenia człowieka, jego myśli, jego wewnętrznej potrzeby wrażliwości na piękno. To uświadamianie mu, że jest, jaki jest, i jaki tak na prawdę chce być. W tym sensie jest to próba nawiązania rozmowy, nie tylko z odbiorcą ale również z sobą samym, to poszukiwanie dróg i rozwiązań - tak by taniec wyrażał prawdziwe emocje, tak by nimi był. Dlatego według Jarmili tancerz to osoba otwarta na uczenie się, dążąca do perfekcji warsztatu, ale również pełna wyobraźni i indywidualności."